Erfpachter als melkkoe van de gemeente

De Onze­ker­heid over Erf­pacht Duurt Onver­min­derd Voort

“Ik heb veel landen bezocht en beijverde bij overal acht te slaan op de publieke zaak. Welnu, ik verklaar nergens zulke totale abstinentie van plichtsbesef, nergens zo’n walgelijke onbekwaamheid te hebben aangetroffen als bij ’t stadsbestuur van Amsterdam.”
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

Geciteerd door Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer voor de commissie Algemene Zaken bij de presentatie van zijn rapport.

Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?
2 juni: Laurens Lochtenberg wint WOB verzoek over geheime taxatie-instructies. Lees de uitspraak van De Raad van State.

Verdachtmakingen tijdens een inspraakgelegenheid?

De wethouder heeft beloofd zo'n 40000 documenten over de erfpacht vernieuwing openbaar te maken. Zie voor de voortgang het aantal scans in het gemeentearchief hoe dat opschiet 😢

Dat deze openbaarmaking dient om de echt belangrijke documenten niet openbaar te maken wordt uitgelegd in dit artkel van Binnenlands Bestuur.

De WOBstructie duurt voort. Belangrijke documenten worden NIET vrijgegeven. Koen de Lange moet WEER naar de rechtbank. Dit is zijn toelichting.

1235

Erfpachters zijn donateur van SEBA


35.990

Amster­dammers wilden een referendum


Help ons om het erfpacht systeem in Amsterdam duidelijk, veilig en betaalbaar te maken. Ik doneer €10, €25, €50, €75, €100 of €250 Hartelijk dank!

SEBA op Facebook


De Stopera loopt vol met demonstranten
31 januari 2017: De stopera loopt vol met boze erfpachters

U krijgt geld terug van uw bank!

Heeft u uw hypotheek moeten oversluiten bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht? Dan zijn de kosten voor de bank volgens de uitspraak van het Kifid.
Kijk hier voor meer informatie.

SEBA stuurt de AFM een handhavingsverzoek verzekeringsovereenkomst bij overstap Amsterdamse eeuwigdurende erfpacht bij appartementen.

Middels bijgaande brief met 5 bijlagen verzoeken wij u om een handhavingsonderzoek te starten en hierbij handhavend op te treden naar het door de gemeente Amsterdam zonder vergunning van de AFM grootschalig op de markt aanbieden van verzekeringsovereenkomsten (artt. 1:1 Wft juncto 7:925 lid 1 BW juncto 7:944 BW) aan consumenten met betrekking tot hun erfpachtrechten bij appartementen.

Op verzoek van de AFM heeft de Nederlandsche Bank beoordeeld of de overstap voor appartementeigenaren voldoet aan de criteria voor een schadeverzekering. Deze heeft hier negatief over geadviseerd. Zie de afwijzingsbrief en het besluit. SEBA is hier tegen in beroep gegaan. Hierop heeft de gemeente dit verweer ingediend. De hoorzitting is op 7 september bij de DNB. Op 17 november ontvingen wij deze beslissing waarin de DNB vasthoudt aan haar eerdere besluit.

Het SEBA volksinitiatief resulteert in een vernietigend rapport (het Berenschot rapport)

SEBA is blij met het op 1 juni 2021 verschenen onderzoeksrapport van Berenschot naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in Amsterdam in de periode 2000 – 2020. Het Berenschot rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad, naar aanleiding van het SEBA-volksinitiatief voor een raadsenquête naar consumentenbescherming in het erfpachtsysteem in de periode 2000 – 2020. De gemeenteraad had het te druk met andere raadsonderzoeken en heeft daarom dit onderzoek, met onze instemming, uitbesteed aan Berenschot.

Het Berenschot rapport haalt het hele grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam onderuit. Berenschot toont aan dat de gemeente in de afgelopen 20 jaar via aanpassingen in het erfpachtsysteem (o.a. de rekenmethoden, depreciatie, BTW, canonpercentage) systematisch aan prijsopdrijving van de erfpacht heeft gedaan. Het erfpachtsysteem is voor huiseigenaren onnodig complex en onduidelijk, niet veilig en niet doelmatig, aldus Berenschot. Het rapport bevestigd dat geen gewone Amsterdammer de rekenmethoden nog kan volgen en de gevolgen van keuzes en betaalopties niet zijn te overzien. De eenzijdige wijzigingen die de gemeente in de afgelopen 20 jaar heeft doorgevoerd, die allemaal en bij elkaar opgeteld zeer nadelig voor de erfpachter uitpakken, maken het grondwaardebeleid niet veilig voor huiseigenaren. Daarbovenop brengt de gemeente kosten bij huiseigenaren in rekening, waarvan niet aangetoond kan worden dat deze ook door de gemeente worden gemaakt.

De erfpachtaffaire werd in 2008 op de kaart gezet, toen een groep erfpachters aan toenmalig wethouder Van Poelgeest vroeg om in gesprek te komen met de gemeente. Kenmerkend was de reactie van de wethouder; “als u denkt dat het erfpachtbeleid niet klopt, dan gaat u maar naar de rechter”. In de afgelopen 12 jaar heeft SEBA steeds gehamerd op een hoge mate van consumentenbescherming bij erfpacht, door bij het ontwerpen van het erfpachtsysteem de huiseigenaar centraal te stellen. De invoering van eeuwigdurende erfpacht in 2016 was een stap in de goede richting. Voor de conversie van bestaande erfpachtrechten slaat de gemeente de plank echter volledig mis. Berenschot concludeert nu dat het AFM-normenkader voor complexe financiële producten een goede maatstaf voor het gemeentelijk erfpachtbeleid is, en dat de gemeente zichzelf deze norm van goed bestuur kan opleggen. SEBA pleit hier al sinds 2010 voor. Ook adviseert Berenschot de gemeente om actief in overleg te gaan met belangenvertegenwoordigers van erfpachters, zoals SEBA. Ook dit juichen we van harte toe.

Voor de korte termijn moet er naar onze mening een stop komen aan het versturen van nieuwe overstap aanbiedingen door wethouder Van Doorninck aan erfpachters, totdat er nieuw beleid is. Ook moet de peildatum van 1 januari 2014 voor de overstap voor iedereen vastgeklikt worden, voor conversie naar eeuwigdurende erfpacht in de toekomst. In de tussentijd kan de gemeente dan in overleg met ons een nieuw en eerlijk grondwaardebeleid uitwerken, waarin de huiseigenaar centraal staat.

Zie de brief aan burgemeester Halsema voor de aanmelding.

Het college biedt een herkansing voor erfpachters die zich te laat hebben aangemeld voor eeuwigdurende erfpacht onder de 'gunstige voorwaarden'. Maar duizenden erfpachters worden hiervan uitgesloten. Zie uitgesloten erfpachters of u hier ook slachtoffer van bent. Hier kunt u ook bijdragen aan de inspraakactie die SEBA voorbereidt.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft de spijtoptantenregeling overstap eeuwigdurende erfpacht op 21 juni 2022 vrijgegeven voor inspraak. De uitwerking ligt van 24 juni tot en met 19 september 2022 voor ter inspraak.


Doe mee aan de Erfpachtclaim Schade Grondwaardebeleid door Corten de Geer advocaten.
Lees de toelichting

Let op: Wie niet aangemeld is kan waarschijnlijk geen compensatie tegemoet zien als de zaak gewonnen wordt. Zie de uitspraak van de Hoge Raad op 20 mei 2022 in de spaartaks-zaak.
Wat is het residuele grondprijsprincipe?

De linkse partijen in de gemeenteraad vinden dat de stijging van de grondprijs ten goede moet komen aan de gemeenschap, lees de gemeente. Dit klinkt wellicht sympatiek. Wat niet meteen duidelijk is, is dat de gemeente de stijging van de prijs van uw huis door de marktvraag en inflatie toerekent aan de grond. En die stijging draagt u af aan de gemeente via de erfpachtcanon. De oude wijsheid dat de prijs van uw huis waardevast is en een goede investering voor uw oude dag, gaat nu niet meer op. Sterker nog, weet u wel zeker dat u later de canon van uw pensioen kunt betalen?

Wat is de BSQ (buurtstraatquote)?

De buurtstraatquote (zie kaart) is het percentage van de WOZ waarde van uw huis waarvan de gemeente vindt dat die toekomt aan de grondwaarde. En die grondwaarde moet u nu opnieuw betalen, in één keer (afkoop) of als eeuwigdurende lening via de jaarlijkse canonbetaling. De buurtstraatquote is extreem progressief en loopt van 5% tot 49% (was 84%), afhankelijk van hoe gewild uw buurt is. Dat de gewildheid van de buurt al in uw aankoopprijs zat én in de WOZ waarde deert de gemeente kennelijk niet. U betaalt opnieuw dubbel, net als voor de inflatiecorrectie van de canon overigens.

Een voorbeeld: Twee appartementen met de zelfde vloeroppervlakte, één binnen en één buiten de ring. De WOZ waarde van het appartement binnen de ring is 3 X zo hoog. Maar nu komt het : De BSQ van het appartement binnen de ring is óók 3 X zo hoog. Die erfpachter moet dus 3 X 3 = 9 maal zo veel betalen!

Lees Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote voor een gedegen onderzoek op basis van geslaagde WOB verzoeken en kennis van zaken.

Wat is de coulanceregeling?

Van een makelaar ontvingen wij twee documenten met uitleg. Zie de brief en het uitvoeringsbeleid.

Selecte artikelen

Lees hier over SEBA.

Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden en hier om u weer af te melden.

De laatste ontwikkelingen

17 november: DNB - De Nederlandsche Bank beslist negatief over het bezwaar van SEBA over haar eerdere beslissing in dit besluit.

31 oktober: AT5 - Rechter geeft erfpachters ongelijk: toezichthouder hoeft niet te handhaven.

31 oktober: SEBA - SEBA is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. De ACM hoeft de erfpachter niet te beschermen tegen de oneerlijke praktijken van de gemeente.

24 oktober: NSC (Pieter Omtzigt) komt op voor de bescherming van erfpachters in hun verkiezingsprogramma: `Erfpacht dient tenminste te voldoen aan de NHG-criteria (Nationale Hypotheek Garantie). Bij gebrek hieraan zijn aanpassingen van de canon gemaximeerd op indexatie met inflatie van het oorspronkelijke canonbedrag.`

29 oktober: AT5 - Zelfbouwer uit Oost is ruim 1500 euro extra aan erfpacht kwijt door inflatie: "Hardvochtig".

29 september: AT5 - Erfpacht stijgt door inflatie, maar wethouder niet bezorgd: "Lager bedrag dan huurstijging".

19 juli: SEBA gaat in beroep tegen de beslissing van DNB.

7 juli: Het Parool - Rabobank gaat notariskosten terugbetalen.

14 juni: Binnenlands Bestuur - ‘Een gotspe’: Amsterdammers wachten jaren op Woo-verzoeken.

12 Juni: Handhavingsverzoek van SEBA aan ACM is afgewezen. Zie de afwijzingsbrief en het besluit.

26 april: De Telegraaf - Afkoopsom bij erfpacht te duur.

20 april: AD Haagsche Courant - Den Haag kopieert Amsterdam met woekerprijzen: Veel vraagtekens over taxatie erfpachtgronden.

20 april: De Telegraaf - Bewoners Top Up in Noord: Erfpacht is echt niet transparant.

29 maart: De Telegraaf - Notariskosten erfpacht komen retour.

24 maart: Autoriteit Consument & Markt - DE ACM herhaalt dat het geen onderzoek wil doen naar de deubieuze erfpacht berekeningen van de gemeente blijkt uit deze afwijzing.

24 februari: Onderzoeker Rob de Wildt stuurt dit onderzoek naar de Amsterdamse raad waarin hij aantoont dat de afkoopsommen van erfpacht structureel te hoog worden vastgesteld.

22 februari: De Telegraaf - Kosten nieuwe akte bij afkopen erfpacht definitief voor bank. Zie ook het bericht van het KIFID.
SEBA standpunt is dat hypotheekverstrekkers die hun klanten in de afgelopen jaren onnodig op kosten hebben gejaagd, nu ruimhartig deze moeten vergoeden als de klant hierom vraagt. Het gaat om ca € 600 - € 900 per heringeschreven hypotheekakte.
RABO en ABN hebben dit standaard geëist, ING niet. Kleine hypotheekverstrekkers in de regel wel.

7 februari: Het kabinet - "SEBA is zeer verheugd dat minister De Jonge in de kamerbrief van 7 februari 2023 heeft aangekondigd om nog deze zomer met een handreiking te komen die gemeenten moet helpen om meer eenduidigheid te creëren bij het toepassen van erfpacht door gemeenten en het borgen van de rechten van erfpachters verbeteren. De Jonge zegt in de brief dat erfpachters betrokken zullen worden bij het opstellen van de handreiking. SEBA wil hier zeker aan bijdragen.
Deloitte onderzocht in opdracht van het Ministerie en naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer (), de erfpacht voorwaarden bij 24 gemeenten. Hieruit komen de volgende knelpunten naar voren:

 • Lang niet altijd zijn de voorwaarden helder leesbaar en niet altijd is alles terug te vinden in de voorwaarden.
 • Het kan daardoor voor de erfpachter onduidelijk zijn waar de informatie te vinden is.
 • Het is mogelijk voor de erfpachter op te komen tegen de gemeente, maar de drempel ligt vaak hoog.
 • Er moet dikwijls een juridische procedure worden opgestart en/of deskundigen worden ingehuurd.
 • Canonherzieningen kunnen de financiële zekerheid van de erfpachter aantasten en hier is zorgvuldigheid gewenst.
 • Tot slot zou de participatie van de erfpachter bij het opstellen van voorwaarden verbeterd kunnen worden stellen de onderzoekers. De communicatie is nu vaak eenzijdig, alleen van de gemeente naar de erfpachters. Bovendien is de informatie voor de erfpachter niet of moeilijk te vinden via de gemeentelijke website.

17 januari: Het Parool (account nodig) - Na 40 jaar uit huis gezet? Woningbezitter is kwetsbaar voor grillen van grondeigenaar.

8 december: AT5 - Stijging erfpacht wekt wrevel: "Waarom geen plafond, net als bij huren?".

22 november: Het Parool - Aller-, allerlaatste inschrijving voor gunstige overstap op nieuw erfpachtstelsel opent deze maand.

22 november: Gemeente Amsterdam - Definitief besluit over tweede kans voor erfpachters.

18 november: De Telegraaf - Hoop weg voor groep erfpachters die na 8 januari 2020 eigenaar zijn geworden van een woning.

12 november: Het Parool - Opinie: ‘Als dít inspraak is, komt het niet meer goed met het vertrouwen in de Amsterdamse politiek’. Ook bij de besluitvorming rond de Meervaart werd de zaal gestuurd, bleek uit opgevraagde ambtelijke stukken.

1 november: AT5 - Oppositie wil opheldering over 'undercover-ambtenaren' tijdens erfpachtbijeenkomst.

28 oktober: De Telegraaf - Voor 30.000 euro de boot in.

26 oktober: Het Parool - Inflatie drijft erfpacht volgend jaar op, maar een plafond komt er niet.

10 oktober: Vastgoed Journaal (Koen de Lange) - Onafhankelijke commissie eeuwigdurende erfpacht Amsterdam helemaal niet onafhankelijk. Consequenties voor lopende rechtszaken!

25 september: AT5 - Uitspraak rechter: Notaris moet klant waarschuwen voor erfpacht.

20 september: Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging - Gemeente Amsterdam voldoet NIET aan de criteria van de Nationale Hypotheek Garantie

 • er is geen financiële bijsluiter
 • er is wél canonherziening
 • de canon is niet voorspelbaar
 • de waardevermeerdering door verbouwing gaat naar de gemeente

19 september - SEBA heeft de inspraakreactie ingediend voor de Spijtoptantenregeling overstap eeuwigdurende erfpacht met als hoofdpunten:

 • 13.900 erfpachters die nu buiten de regeling dreigen te vallen alsnog hieronder plaatsen
 • maak aanvraag niet afhankelijk van ontvangst brief van de gemeente
 • stuur alle spijtoptanten actief een Persoonlijk Informatie Pakket voor de overstap
 • Laat de einddatum voor de overstapregeling los. Zorg dat bij de eerstvolgende verkoop iedereen nog kan overstappen op basis van de 'voorwaarden tot 8 januari 2020'

16 september - SEBA tekent bezwaar aan tegen het besluit van de ACM om geen onderzoek te doen naar de consumentenbescherming van erfpachters in Amsterdam.

23 augustus: De Telegraaf - Canon erfpacht zal hard stijgen door inflatie doorberekening.

11 juli: Het Parool (account nodig) - ACM gaat erfpachtbeleid gemeente Amsterdam niet onderzoeken: 'Niet belangrijk genoeg'.

11 juli: De Telegraaf - Erfpacht te complex Geen onderzoek naar consumentenbescherming huizenbezitters.

11 juli: Toelichting op de gekozen route van een van de vier klachten: Klacht misbruik van economische machtspositie op de Amsterdamse grondmarkt.

11 juli: De ACM (Autoriteit Consument en Markt) - Afwijzing handhavingsverzoeken erfpachtberekening gemeente Amsterdam.

6 juli: Het Parool (account nodig) - Huis kopen op erfpacht? Dat kan de komende maanden zeer onvoordelig uitpakken doordat de nieuwe spijtoptantenregeling voor erfpacht pas in het najaar ingaat.

27 juni: De Nieuwe Denktank - Bijdrage uitgesproken door Diederik Boomsma.

2 april: Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging - Hoe de gemeente de prijs van erfpacht opdrijft.

23 maart: de Amsterdamse raad - Speciaal voor haar afscheid nog een gouwe ouwe over erfpacht en oortjes uit 2020. Vintage Wil van Soest.

23 maart: De Telegraaf - Verbijstering om ’kil’ afscheid 85-jarig Amsterdams gemeenteraadslid.

22 maart: Amsterdam School of Real Estate - dwarskijksessie. Algemeen directeur Leo Uittenbogaard bevestigt in dwarskijksessie gemeente dat er GEEN wetenschappelijk bewijs is voor de residuele rekenmethode bij bestaande erfpacht woningen en beveelt de door SEBA al 14 jaar lang bepleitte methode voor grondwaardebepaling aan.

14 maart: Diederik Boomsma is verkozen tot beste raadslid van Nederland. Lees zijn heldere verhaal over het erfpachtschandaal of download hier als PDF.

8 maart: MVA - De visie van de makelaarsvereniging Amsterdam op de woningmarkt. Hoofdstuk IX: De gemeente Amsterdam is een monopolist en kan dus eenzijdig de erfpachtvoorwaarden opleggen.

22 februari: Blenheim advocaten - Onredelijke verhoging canon bij heruitgifte erfpachtrecht afgestraft door rechter. Het gaat hier om zakelijk onroerend goed. Wij kijken uit naar een uitspraak over een woning waarvan de erfpachter eeuwigdurende erfpacht heeft aangevraagd.

17 februari: De Telegraaf - Interview met Diererik Boomsma, Het gemeenteraadslid die in de geest van Pieter Omtzigt opkomt voor de erfpachters.

17 februari: de Amsterdamse raad - SUCCES! Een raadsbrede meerderheid wil Consumentenbescherming verankeren als Uitgangspunt voor het Erfpachtbeleid. Er komt een Normenkader waaraan het erfpachtbeleid getoetst gaat worden. Dit is de uitkomst van het debat over het Berenschot rapport dat naar aanleiding van het SEBA volksinitiatief werd opgesteld. De afgelopen 13 jaar heeft SEBA gevochten voor consumentenbescherming als uitgangspunt van het erfpachtbeleid. Een MIJLPAAL voor huiseigenaren!

15 februari: Koen de Lange (NivE) - Advies GWC residuele grondwaardemethode niet onafhankelijk.

3 februari: de Amsterdamse raad - Het is officieel: Er komt herstel voor erfpachters die vanwege misleidende omissies ten onrechte de overstap eeuwigdurende erfpacht niet hebben afgemaakt. De motie is aangenomen. Met dank aan Diederik Boomsma van het CDA Amsterdam.

28 januari: De Telegraaf - 'Geheim houden van informatie en te traag verstrekken ervan belemmert de controlerende mogelijkheden van belanghebbenden. Raadslid Boomsma doet een WOB verzoek zodat alle burgers kunnen meelezen over de totstandkoming van de woekererfpacht.

12 januari: De Telegraaf - Ontluistering na brief van ACM.

10 januari: De A'damse Woon en Erfpachtvereniging (WOB onderzoek) - SEBA presenteert alternatief stelsel (met rekenmodel). Hoe de ambtenaren van het grondbedrijf de raad manipuleren: 'We leggen mensen pas aan het eind van de rit echt berekeningen voor, als alle andere beslissingen al zijn genomen.'

7 januari: Hoogleraar bestuursrecht Gerrit van der Veen constateert - terecht - de machtsmisbruik van de gemeente Amsterdam bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Lees zijn rapport.

9 januari: NOS op 3: 'De overheid huurt de duurste advocaten om te procederen tegen eigen burgers'. Ook onze advocaten worden hier soms moedeloos van.

6 januari: Het NRC - ‘Erfpachters in Amsterdam krijgen het mes op de keel’. Deze reactie 'woekerwinsten' op het artikel slaat de spijker op z'n kop.

2 januari: A'damse woon en erfpachtvereniging - Dit is geen grap. Gemeente claimt echt het BSQ model kwijt te zijn. Rechter geeft ons gelijk, maar gemeente weigert alsnog te verstrekken. Zie het financiele model is zoek en het verzoek tot uitstel tot 14 januari 2022 in de uitspraak van het WOB verzoek van 28 april 2021.

9 december 2021: Interview in de telegraaf - Erfpacht verdienmodel voor de stad.

9 december 2021: De A'damse Woon en Erfpachtvereniging - Is de gemeenteraad juist geïnformeerd door het college?.

2 december 2021: De Telegraaf - Coalitiepartijen D66/GL/PvdA/SP willen niet spreken over onafhankelijk rapport van Berenschot.

Vandaag nog steeds actueel - 13 december 2019: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

25 november 2021: Belangwekkend en grondig onderzoek van Peter de Reus en Rob de Wildt naar het datamodel achter het Amsterdamse grondwaardebeleid: Het papieren huis van de Amsterdamse Erfpacht: demasqué van herbouwwaarde en buurtstraatquote.

12 november 2021: SEBA vraagt de wethouder in een email om in overleg te treden over de uitwerking van de pardonregeling.

10 november 2021: Het Parool - Amsterdamse erfpachters krijgen laatste kans op voordelige overstap.

10 november 2021: Nieuwe kans voor woningerfpachters om een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019. De raadsinformatiebrief.

10 november 2021: De Telegraaf - Makelaars waarschuwen woningbezitters. Afkoop erfpacht elk jaar duurder.

26 oktober 2021: EEN DOORBRAAK - De tweede kamer neemt met algemene stemmem drie moties aan voor een betere bescherming van erfpachters:
[Bekijk het debat van 11 oktober dat voorafging aan de stemmingen]

 • motie van Jaco Geurts (CDA) en Pieter Grinwis (CU) voor goed bestuur bij erfpacht. Zie de stemuitslag.
 • motie van Fahid Minhas (VVD) voor handelingskader voor gemeenten. Zie de stemuitslag.
 • motie van Fahid Minhas (VVD) om AFM te betrekken bij erfpacht. Zie de stemuitslag.

25 augustus 2021: De antwoorden op de vragen van Pieter Heerma (CDA) aan minister Ollongren n.a.v. het vernietigende Berenschot rapport.

22 augustus 2021: Zaanstad Nieuws - Gemeente moet berekening afkoop erfpacht nader toelichten

7 juli 2021: Het Parool - Opinie: ‘Het erfpachtstelsel heeft steeds meer weg van de toeslagenaffaire’

4 juni 2021: Het Parool - Deze deuk in bastion erfpacht is elke cent waard.

3 juni 2021: Pieter Heerma (CDA) en Eppink (JA21) stellen vragen in de tweede kamer aan de minister van Binnenlandse Zaken over het erfpacht onderzoek.

2 juni 2021: Het Parool - Heeft de erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?.

1 juni 2021: NUL20 - Rapport Berenschot raakt fundamenten Amsterdamse erfpachtstelsel.

1 juni 2021: AT5 - Commissie kraakt consumentenbescherming erfpachters: "Het is ingewikkelder geworden".

1 juni 2021: De Telegraaf - Experts kraken grondbeleid Amsterdam en leggen bom onder erfpachtstelsel.

1 april 2021: College Amsterdam - Uit deze Raadsinformatiebrief blijkt dat de gemeente (eindelijk) actief 40.000 documenten gaat openbaar maken over de erfpachtvernieuwing en overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

24 maart 2021: De Volkskrant - Zaanstad laat zien hoe je betaalbare koopwoningen kunt bouwen.

16 maart 2021: College Amsterdam - Gewijzigde opzet van het college-onderzoek naar de toekomst van het erfpachtstelsel. Het college doet een eigen onderzoek naast het onderzoek dat is ingesteld door de raad.

5 maart 2021: NRC.nl - Laurens Lochtenberg - Is er sprake van misleiding van Amsterdamse erfpachters? SEBA, U dus als donateur, heeft financieel bijgedragen aan de advocaatkosten voor de WOB procedure.

10 februari 2021: Het Parool - Gemeente Amsterdam over treft Bernard! Amsterdam geeft geen huurkorting aan bedrijven in coronanood.

18 januari 2021: SEBA - Nieuw dieptepunt in de Erfpachtaffaire in Amsterdam.

31 december 2020: Trouw - Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer ziet in de toeslagenaffaire geen bedrijfsongeluk maar een falend systeem. 1:1 van toepassing op de erfpachtaffaire in Amsterdam

4 december 2020: Het gemeentebestuur maakte in april 2015 heimelijk beleid om SEBA monddood te maken. Dit blijkt uit de door de Telegraaf via een WOB procedure openbaar gemaakte documenten. Een gedeelte van dit beleid om ons te 'framen' kan nog altijd het daglicht niet verdragen en is zwartgelakt ...

4 december 2020: Pieter Omtzigt: Ja, ik vond het terecht dat je (Diederik Boomsma) die Erfpacht vergelijkt met de Kindertoeslagaffaire ....

2 december 2020: De Telegraaf - Kortingen tot 81 procent nodig.

1 december 2020: De Telegraaf - Stad verzweeg kostenexplosie.

29 november 2020: De Volkskrant - GroenLinks, blijf van de volkstuinen af! Nu zijn de volkstuinbezitters aan de beurt.

11 november 2020: Het NRC - Verkiezingsprogram VVD verzwakt de Nederlandse rechtsstaat. De VVD wil de komende verkiezingen het werk van SEBA voor de minderheid van huiseigenaren/erfpachters in Amsterdam onmogelijk maken.

3 november 2020: AT5 - Erfpachtoverstap en hogere belasting zorgen voor drukte bij notarissen.

3 november 2020: De Telegraaf - Veel huiseigenaren kunnen door de gewonnen SEBA WOZ Bezwaar rechtzaken bij de Hoge Raad alsnog bezwaar maken tegen de WOZ waarde 1-1-2014 en zo de erfpacht overstap aanbieding verlagen. Dit kan 10-duizenden euros schelen. Zie Aanbieding erfpacht ongunstig.

4 oktober 2020: Koen de Lange - In dit artikel wordt een oplossing voor de problemen die in de erfpachtpraktijk bestaan aangereikt door bij waarderingen/taxaties gebruik te maken van de eigendomsquote methode.

2 oktober 2020: Het raadsbesluit waarmee de raad instemt met het onderzoek.

23 september 2020: De onderzoeksvragen van de door ons aangevraagde raadsenquete is naar de raad gestuurd.

18 september 2020: Raadslid Anton van Schijndel stelt goede vragen over openbaarmaking van noodzakelijke informatie om de overstapaanbieding te kunnen controleren.

2 septembe 2020: Autoriteit Consument & Markt: Meer notarissen mogen erfpachtakten in Amsterdam afsluiten.

16 juli 2020: De Nederlandsche Bank: De verdrievoudiging van de huizenprijzen in de afgelopen 25 jaar hebben geen enkel verband met de inspanningen van de gemeente - zelfs negatief door het oplopende woning tekort. Huizenprijs hangt meer samen met financieringsruimte koper dan met woningtekort.

23 juni 2020: Persbericht uitspraak kortgeding over de 3 maanden acceptatietermijn van de overstapaanbieding.

19 juni 2020: Door Koen de Lange - Erfpacht en betaalbare woningen gaan helemaal niet (goed) samen.

24 april 2020: Vereniging Eigen Huis - Verheugd over diepgravend onderzoek naar erfpacht Amsterdam.

24 april 2020: De Telegraaf - Onderzoek erfpacht in de maak.

22 april 2020: Het Parool - Raad wil extern onderzoek naar erfpachtbeleid Amsterdam. Ons volksinitiatief voor een raadsenquête naar het erfpachtbeleid krijgt een vervolg.

8 april 2020: Het Parool / opinie - Erfpachters zijn een speelbal van de gemeente, door Koen de Lange.

31 januari 2020: Het Parool - Wat houdt de gemeente voor de erfpachters geheim?

31 december 2019: Het Parool - Aanvraag gunstige erfpachtregeling tot 8 januari verlengd.

22 december 2019: Het Parool - Woningbezitters over erfpacht: ‘Ik blijf het ingewikkeld vinden’.

20 december 2019: NUL20 - Seba start juridische procedures tegen gemeente over eeuwigdurende erfpacht.

19 december 2019: Vragen in de gemeenteraad. Deze "Als eigenaren slechts een gebruiksrecht hebben op het eigendom van de gemeente, wat is dan de betekenis van de koop van een huis op erfpachtgrond?" en andere vragen. Zie ook Decisive facts die e.e.a. hebben uitgerekend.

19 december 2019: Vragen in de tweede kamer. Deze "Deelt u de conclusie dat de gemeente Amsterdam erfpacht hanteert op een wijze die lijkt op de woekerpolis: complex, niet transparant, onvoorspelbaar, mensen worden niet goed geïnformeerd maar geconfronteerd met enorme, plotselinge kostenverhogingen?" en andere vragen.

13 december 2019: Het Parool - FVD - Amsterdam maakt zich met nieuwe erfpachtregels schuldig aan misbruik.

10 december 2019: De gemeente onteigent de Amsterdamse huiseigenaren. Zie de BSQ's voor het jaar 2020.

24 november 2019: De eerste horde is genomen, 1200 ondertekeningen zijn binnen. De gemeente moet nu besluiten om een raadsenquête te houden. Zie de brief aan burgemeester Halsema. Als de raad dit volksnitiatief niet overneemt zullen we doorpakken en de benodigde 27000 handtekeningen ophalen voor een volksstemming.

20 november 2019: De rekenkamer vindt de erfpacht nog steeds niet voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar. Lees het rapport.

2 november 2019: Deze zaterdag stond een gezamenlijke advertentie van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, de Amsterdamse Woon en Erfpachtersvereniging, Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Vereniging Eigen Huis in dagblad Het Parool.

24 oktober 2019: De Telegraaf - Erfpachter Amsterdam moet snel zijn

17 oktober 2019: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: eis om uitstel klinkt

17 oktober 2019: Het Parool - Afkoopdeadline erfpacht nadert: wat te doen?

19 april 2019: SEBA biedt de Belastingdienst Amsterdam hulp aan bij de toepassing van de vergelijkingsmethode voor de vaststelling van de WOZ waarde. Lees hier de brief.

5 april 2019: Follow the Money - Nadat een rekenfout is opgelost blijkt nu definitief dat de grondwaarde 11% van de WOZ waarde bedraagt. Lees het artikel.

7 maart 2019: De Telegraaf - Interview met Koen de Lange: A’dam voor rechter gesleept om erfpacht

25 februari 2019: Follow the money - Peter Hendiks bedankt de mensen die zijn enquête ingevuld hebben. Lees het vervolgartikel

18 januari 2019: Follow the money - Follow the money bijt zich vast in het Amsterdamse erfpacht verhaal. Lees 'Een verbijsterend verhaal'.

11 december 2018: Het Parool - Staat het Amsterdamse erfpachtstelsel op de tocht?

10 december 2018: Het Parool - Belastingrechter: WOZ-waardes huizen op erfpacht te hoog.

7 december 2018: Winst in WOZ Bezwaar actie Amsterdam! SEBA heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens. De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure op 7 december 2018 de huiseigenaar nu in het gelijk gesteld. Lees hier verder. Zie ook Rechter haalt erfpachtcorrectie Amsterdam onderuit in Vastgoedmarkt.

14 november 2018: VEH - Onderzoek Vereniging Eigen Huis: weinig enthousiasme voor nieuwe erfpachtregeling en Amsterdam moet erfpacht voor iedereen vastklikken.

2 november 2018: NVM - De Nederlandse Vereniging van Makelaars geeft een duidelijke uitleg. Lees Tien kennisfeiten over het taxeren bij erfpacht.

18 oktober 2018: De gemeente - Tien procent extra korting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

2 oktober 2018: Financieel Dagblad - Dubieuze rol van overheidsbedrijven bij erfpacht toont noodzaak aanscherping toezicht door Koen de Lange of kijk op onze Facebook pagina.

18 september 2018: Het Parool - Eeuwige erfpacht? Dan een nieuwe hypotheekakte. Ook blijkt dat nog maar 75 erfpachters zijn overgestapt.

5 september 2018: Omroep Friesland - Hoogleraren hebben onzorgvuldig onderzoek gedaan. Het gaat om de professoren Eichholtz en Francke. Professor Eichholtz was ook lid van de grondwaarde commissie die de gemeente Amsterdam adviseerde. Beluister het interview.

9 juni 2018: Het Parool - Over de eeuwigdurende erfpacht: Nieuw erfpachtsysteem trekt pas vijf overstappers.

24 mei 2018: Gemeenteraad - De plannen zijn bekend. Er komt weer een 'onafhankelijke' adviescommissie.

23 april 2018: Vereniging Eigen Huis: VEH: Stop met doormodderen Amsterdamse erfpacht.

15 februari 2018: Gemeenteraad - Zojuist is in de gemeenteraad van Amsterdam met 1 stem meerderheid de motie van Boomsma (CDA) c.s. aangenomen om de mogelijkheid voor erfpachters met AB 1994 verlengd af te kopen te verlengen tot 1-1-2020!

15 ferbruari 2018: Broersma makelaars waarschuwt voor naderende deadline Erfpacht 1994.

6 februari 2018: Informatiebijeenkomst in een volgepakte Thomaskerk. Hier zijn de presentaties van SEBA en mr. E. de Geer van Corten De Geer advocaten.

Januari 2018 - Prof.dr.Peter van Gool Frics (Amsterdamse School of Real Estate) durft een ander geluid te laten horen, Zie Hoe bloot eigendom te waarderen? Dit artikel is hier gepubliceerd in Vastgoedmarkt.

oude berichten

© 2012-2023 | Created by Erik Verheul